REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGASKOWRON.COM

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Platforma kursowa agaskowron.com dostępny jest pod adresem internetowym
https://www.agarkowron.com/kokpit/.
• Platforma, o której mowa w ust. 1 jest prowadzona przez „Administratorem Danych Osobowych oraz Operatorem Serwisu www.agaskowron.com jest: Agnieszka Skowroń, Januszno 201, 26-670 Pionki, NIP 8111620388, REGON 141249865.
• Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu https://www.agaskowron.com/sklep/ (dalej jako Platforma kursowa).
• Użytkownik, korzystający z Platformy kursowej, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, dostępnego pod adresem https://www.agaskowron.com/regulamin/ oraz polityki prywatności, dostępnej pod adresem https://www.agaskowron.com/polityka-prywatnosci.

§ 2 DEFINICJE

• Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Platformę kursową lub korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Platformy kursowej.
• Konto Kursanta – indywidualny panel zapewniający dostęp Użytkownika do zakupionych kursów oraz live chatów on-line, zwany dalej Kontem.
• Usługodawca – Agnieszka Skowroń, Januszno 201, 26-670 Pionki, NIP 8111620388, REGON 141249865.
• Usługa – kursy, pakiety kursów, live chat on-line, materiały PDF oferowane przez Usługodawcę w limitowanej liczbie 20 dostępnych miejsc.
• Kurs – pakiet wiedzy mający postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, testy, quizy, zdjęcia, dokumenty elektroniczne w rozszerzeniu PDF, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Kurs jest jednocześnie przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą.
• Platforma kursowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.agaskowron.com/kokpit/ i prowadzona przez Usługodawcę.
• Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
• Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od tego, czy ich właściwości zostały określone przez konsumenta, w tym treści wizualne, dźwiękowe treści w formie obrazów lub pisma, gry cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające personalizację istniejącego sprzętu lub oprogramowania.
• Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący warunki korzystania z Platformy kursowej.
• Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
• Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie kursowej, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
• Koszyk – element oprogramowania Platformy kursowej, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Kursy do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3 DANE KONTAKTOWE

• Adresem Usługodawcy jest: Januszno 201, 26-670 Pionki.
• Adresem kontaktowym jest e-mail Usługodawcy: kontakt@agaskowron.com
• Numerem telefonu Usługodawcy jest: +48 606 911 370

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

• W celu korzystania z Serwisu, w tym zapoznania się z oferowanymi Usługami oraz składania Zamówienia na poszczególne Usługi niezbędne są:
• urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies.

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

• Usługodawca, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy kursowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
• Zapoznanie się z ofertą Usługodawcy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Użytkownika możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
• Ceny podane na Platformie kursowej podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi podatek.
• Ostateczna cena stanowiąca przedmiot Zamówienia jest podana na Platformie kursowej, w trakcie składania zamówienia.

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA

• Założenie Konta Użytkownika na Platformie kursowej następuje automatycznie podczas zakupu kursu. W tym celu niezbędne jest podanie danych w postaci adresu e-mail.
• Login do Konta stanowi adres e-mail, o którym mowa w ust. 1. Hasło do Konta generowane jest automatycznie. Dane do logowania, o których mowa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zakupu.
• Założenie konta na Platformie kursowej jest całkowicie darmowe, a jego założenie nie pociąga za sobą żadnych opłat.
• Użytkownik, w każdej chwili i bez podania przyczyny, ma możliwość usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy e-mail podany w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§ 7 ZAMÓWIENIA

• Ilość Usług oferowanych przez Usługodawcę jest ograniczona w każdym miesiącu do 20 kursów. O możliwości zakupienia wybranej Usługi decyduje kolejność złożenia Zamówienia.
• W celu złożenia zamówienia na wybraną Usługę należy:
• wejść na Platformę kursową dostępną pod adresem https://www.agaskowron.com/kokpit/;
• wybrać Kurs lub Kursy stanowiące przedmiot Zamówienia a następnie wybrać opcję „Do koszyka” lub działanie równoznaczne;
• wpisać dane do faktury (jeśli dotyczy);
• wybrać opcję „Zamawiam i płacę” lub działania równoznaczne;
• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
• opłacić Zamówienie w określonym terminie, zgodnie z wybranym sposobem płatności
• Zamówienia można składać przez całą dobę, do momentu osiągnięcia limitu sprzedaży wskazanego przez Usługodawcę.
• Przystąpienie do realizacji Zamówienia może nastąpić w dowolnym momencie, po udostępnieniu przez Usługodawcę treści, o których mowa w ust. 4.

§ 8 METODY PŁATNOŚCI

• Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
• płatności BLIKIEM,
• płatność przez tzw. szybki przelew.
• System płatności tzw. szybkim przelewem obsługuje Operator Serwisu Przelewy24, PayPro S.A.
z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

§ 9 WYKONANIE UMOWY

• Zawarcie umowy następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Użytkownika za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na Platformie kursowej, zgodnie z § 7.
• Po skutecznym złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji.
• Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi stosowanej wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta.
• Wiadomość elektroniczna, o której mowa w ust. 3 zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, a także potwierdzenie zawarcia Umowy.
• Udostępnienie zakupionych treści cyfrowych następuje po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w drodze korespondencji e-mail, zawierającego zgodę na spełnienie świadczenia i dostarczenia treści cyfrowej.

§ 10 UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

• Użytkownik ma prawo do:
• dostępu do własnego Konta zawierającego zakupioną Usługę przez okres na jaki zostanie wykupiony;
• pobrania i drukowania wyłącznie materiałów dodatkowych, stanowiących część Kursu, bez prawa ich dlaczego udostępniania lub powielania.
• Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
• Uane osobowe Użytkownika zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy kursowej zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
• Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Platformy mogą być w przypadku Użytkownika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator – wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Serwisie.
• Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
• Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia jej zawarcie.

 

§ 11 UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

• Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
• Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
• Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Użytkownika na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

• Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 3 poniżej.
• Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
• Spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 3 następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej informacje, o których mowa w § 9 ust. 5.

§ 13  REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW ORAZ TREŚCI CYFROWYCH Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treści cyfrowe bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  poczty elektronicznej: kontakt@agaskowron.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Treści cyfrowe, jeżeli jest to możliwe dołączając do nich dowód zakupu. Treści cyfrowe lub Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

§ 14  REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej: kontakt@agaskowron.pl.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

§ 14  GWARANCJE

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Serwisu.

§ 15 DANE OSOBOWE

• Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Platformy kursowej jest Usługodawca.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
• Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Umowy zawierane są w języku polskim.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku istotnych zmian Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przy rejestracji lub zamówieniu lub za pośrednictwem powiadomień w Serwisie.żytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Kursie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegaj ochronie prawnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
• Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych mu materiałów oraz zawartej w nich treści, w tym w szczególności materiałów szkoleniowych dostępnych na Platformie kursowej, wyłącznie do celów nauki własnej.
• Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim materiałów dostępnych na Platformie kursowej, ich powielanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz kopiowanie.
• Zabronione jest wykorzystywanie Konta w sposób niezgodny z Regulaminem a także używanie Platformy kursowej w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
• W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa powyżej Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za straty wynikłe z naruszenia.